Rambler's Top100
fisting
, , , .
...
. =)

!

( )

. , . . , . . , , , . . - , -, -, .

. , , . , . . . : , . , . , , , .

, , , . . , 3- , 5- . 8- , , . - , , , . . , .

. , . - , , , - , . , . . , , , . . .

:

, .

. ?

, . , .

.

:

. ?

. . , .

.

, . , ?

, , . . ? .

, , . .

. . , , . , . , . , , , - - . . -, - . . , . . , , . , , . . , , - , , , . , . , , . , - .

, , . : , , , .

, . , , . .

, . . .

.

. , . , , :

. ? .

, , , . - . . , ? . ?

, . , , , . . ? , . . . - . - ? - . , .

, . . , .

.

***

.

.

, . -, - . -, . , - . , . , . , . - , - . , . . , . , , , , . , . . , . . , , .

.

, , . . , . , . . . .

, , . , . - , . . , , . , . .

, , , . , , . . .

. . , - , . . . . , - . , . .

, .

, . . . - . , . - . . , . . , , , . , .

, . , . . , . - , . , , .

, . , , . , . , , , .

. . . . , . , . , .

, . . , , , , , .

, . , .

. , . , , . . , . . , . . , .

. , .

, . . . , ? , . , . , , .

. ?

, . ?

, ?

. . . :

, . , . ? . .

? -. , , .

- . .

?

? . . , -. - .

. . .

?

. . , .

. , - . , , . , , . , . , . , . .

.

.

***

.

. , .

. , . . , , . .

, . . , , .

, , , . . , . - . , .

. . . . .

, . , , -, . - . .

, . , , . , . . , . , .

, . , , - .

, . . . .

, . . . , , . , , . , .

. . , , -. , . , , . ? ? , . . -.

. , , . , . . , . - . , , , , . , .

. . .

. , , ?

- :

!

- . . - .

. , . .

, . . , , .

. . , , , . , . - .

:

, ? . !

. , , . , . . . . , , , . :

? ?

. . , - . :

, , , , , , . , .

, . . , - .

, . , . , . . , - .

, , . , . . . , . , , .

.

***

.

. . . . . . , . . , . . . , . , . . , . . , . , .

, . , . , . , , . . .

, . , . .

, . , , . , . , , . , . . .

. , . , , . . . - . , . , , , . . .

.

. .

- . . . . .

, . , . . ? ? ? . .

.

,

.

, .

.

***

.

, . . . , . .

. , - .

, .

. ?

. , . , . . . . . , , . . . , . , . .

. . - . , , . , . .

. . , . - .

, . , . . , , . , . - , -, , .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. , . . , . . , , , . . - , -, -, .

. , , . , . . . : , . , . , , , .

, , , . . , 3- , 5- . 8- , , . - , , , . . , .

. , . - , , , - , . , . . , , , . . .

:

, .

. ?

, . , .

.

:

. ?

. . , .

.

, . , ?

, , . . ? .

, , . .

. . , , . , . , . , , , - - . . -, - . . , . . , , . , , . . , , - , , , . , . , , . , - .

, , . : , , , .

, . , , . .

, . . .

.

. , . , , :

. ? .

, , , . - . . , ? . ?

, . , , , . . ? , . . . - .

- ? - . , .

, . . , .

.

***

.

.

, . -, - . -, . , - . , . , . , . - , - . , . . , . , , , , . , . . , . . , , .

.

, , . . , . , . "". . .

, , . , . - , . . , , . , . .

, , , . , , . . .

. . , - , . . . . , - . , . .

, .

, . . "". - . , . - . . , " ". " ". , , , . , .

, . , . . , . - , . , , .

, . , , . , . , , , .

. . . . , . , . , .

, . . , , , , , .

, . , .

. , . , , . . , . . , . . , .

. , .

, . . . , ? , . , . , , .

. ?

, . ?

, ?

. . . :

, . , . ? . .

? -. , , .

- . .

?

? . . , -. - .

. . .

?

. . , .

. , - . , , . , , . , . , . , . .

.

.

***

.

. , .

. , . . , , . .

, ". . , , .

, , , . . , . - . , .

. . . . .

, . , , -, . - . .

, . , , . , . . , . , .

, . , , - .

, . . . .

, . . . , , . , , . , " ".

. . , , -. , . , , . ? ? , . . -.

. , , . , . . , . - . , , , , . , .

. . .

. , , ?

- :

!

- " ". . - .

. , . .

, . . , , .

. . , , , . , . - .

:

, ? . !

. , , . , . . . . , , , . :

? ?

. . , - . :

, , , , , , . , .

, . . , - .

, . , . , . . , - .

, , . , . . . , . , , .

.

***

.

. . . . . . , . . , . . . , . , . . , . . , . , .

, . , . , . , , . . .

, . , . .

, . , , . , . , , . , . . .

. , . , , . . . - . , . , , , . . .

.

. .

- . . . . "" .

, . , . . ? ? ? . .

.

" ,

".

, .

.

***

.

, . . . , . .

. , - .

, .

. ?

. , . , . . . . . , , . . . , . , . .

. . - . , , . , . .

. . , . - .

, . , . . , , . , . - , -, , .


koffesigaretoff
koffesigaretoff

!

: 25
10 ...25 (2 )


:

: 25
10 ...25 (2 )— 0— 0

- Hron_, ,

-...
:

: 16.12.16
:


:""

4 19.30 . . https://www.fa...
30.09.18

Posted by

17.03.16 -
16.10.12


. , : https://gorodets.ru/knigi/khudozhestvennaya-literatura/nepopulyarnye-zhivotnye/#s_flip_book/...
19.06.21

Posted by

19.06.21
19.06.21 "

! ! !:0.037765